ZEISS FÖR OPTIKER

Juridiskt meddelande och allmänna villkor

Juridiskt meddelande

Detta juridiska meddelande avser denna webbplats och tillhörande domäner. Det gäller inte för webbplatser och domäner tillhörande ZEISS-företag som till exempel har ändrad juridisk information på grund av nationell lagstiftning. Observera därför de  juridiska meddelandena på alla ZEISS-webbplatser som du besöker eller de program du använder.

I vissa fall innehåller ZEISS webbplatser även länkar till tredje parts webbplatser, d.v.s. företag som inte ingår i ZEISS-koncernen, för vilka dessa meddelanden inte gäller.

Information som publiceras på ZEISS domäner kan innehålla referenser till produkter och tjänster som inte har lanserats eller gjorts tillgängliga i ditt land. Sådan information innebär inte att ZEISS har för avsikt att erbjuda dessa produkter eller tjänster i ditt land i framtiden. Du kan gärna kontakta den lokala säljorganisationen för att få information om tillgängligheten för dessa produkter och tjänster. Presentationen av produkterna och tjänsterna på vår webbplats utgör inte ett bindande säljerbjudande.

Om programvara finns att ladda ned gratis tar ZEISS inget ansvar för skador som uppstår från sådan nedladdning eller användning av programvaran. Nedladdning och användning av programvaran görs uteslutande på användarens egen risk och utan ansvarsskyldighet och garanti förutom vid fall av uppsåt eller grov oaktsamhet från ZEISS sida.

På flera ställen på webbplatsen finns information och länkar till webbplatser från tredje part. Detta anger vi endast då vi är helt övertygade om att respektive leverantör är seriös. ZEISS övertar dock inget ansvar för dataskyddsbestämmelserna eller innehållet på dessa webbplatser och har inga skyldigheter i detta sammanhang.  

ZEISS innehar och förbehåller sig rätten till innehåll och layout på sina webbplatser. De immateriella rättigheterna på våra webbplatser är skyddade, liksom som våra varumärken. Text, bilder och grafik på våra webbplatser och dessas layout och dylikt, samt animeringar och programvara, omfattas av upphovsrättslagar och annan skyddande lagstiftning. Reproduktion, återgivande eller uppspelning av innehållet helt eller delvis är inte tillåtet utan föregående skriftligt medgivande från oss. Webbplatsen utgör inte någon licens för användning av de immateriella rättigheterna. ZEISS förbehåller sig rätten att ändra, tillfälligt blockera eller stänga ner webbplatser när som helst utan föregående meddelande.

Trots en noggrann sammanställning av innehållet på vår webbplats övertar vi inget ansvar för att innehållet är korrekt, uppdaterat eller fullständigt eller för en avbrottsfri åtkomst till det. I den utsträckning lagen medger övertar vi inget ansvar för direkta eller indirekta skador inklusive utebliven vinst till följd av användningen av vår webbplats, eller i samband med den information som görs tillgänglig på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra befintlig information eller lägga till ny.

© Carl Zeiss AG – Senast ändrad: april 2016