ZEISS Sverige

Juridiskt meddelande

Juridiskt meddelande

 

Information som publiceras på ZEISS domäner kan innehålla referenser till produkter och tjänster som inte har lanserats eller gjorts tillgängliga i ditt land. Sådan information innebär inte att ZEISS har för avsikt att erbjuda dessa produkter eller tjänster i ditt land i framtiden. Vid behov kan du kontakta vår regionala försäljningsorganisation, som gärna ger dig mer information om tillgängligheten för dessa produkter och tjänster. Presentation av produkter och tjänster på vår webbsida utgör inget bindande försäljningserbjudande.

Om gratis nedladdning av programvara erbjuds övertar ZEISS inget ansvar för skador som uppkommer till följd av nedladdningen eller användningen av programvaran. Nedladdning och användning av programvaran görs uteslutande på användarens egen risk och utan ansvarsskyldighet och garanti förutom vid fall av uppsåt eller grov oaktsamhet från ZEISS sida.

På flera ställen finns information och länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Detta anger vi endast då vi är helt övertygade om att respektive leverantör är seriös. ZEISS övertar dock inget ansvar för dataskyddsbestämmelserna eller innehållet på dessa webbplatser och har inga skyldigheter i detta sammanhang.

ZEISS innehar och förbehåller sig rätten till innehåll och layout på sina webbplatser. De immateriella rättigheterna på våra webbplatser är skyddade, liksom som våra varumärken. Text, bilder och grafik på våra webbplatser och dessas layout och dylikt, samt animeringar och programvara, omfattas av upphovsrättslagar och annan skyddande lagstiftning. Reproduktion, återgivande eller uppspelning av innehållet helt eller delvis är inte tillåtet utan föregående skriftligt medgivande från oss. Webbplatsen utgör inte någon licens för användning av de immateriella rättigheterna. ZEISS förbehåller sig rätten att ändra, tillfälligt blockera eller stänga ner webbplatser när som helst utan föregående medgivande.

Trots en noggrann sammanställning av innehållet på vår webbplats övertar vi inget ansvar för att innehållet är korrekt, uppdaterat eller fullständigt eller för en avbrottsfri åtkomst till det. I den utsträckning lagen medger övertar vi inget ansvar för direkta eller indirekta skador inklusive utebliven vinst till följd av användningen av vår webbplats, eller i samband med den information som görs tillgänglig på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra befintlig information eller lägga till ny.

© Carl Zeiss AG

Allmänna affärsvillkor

 • General Terms and Conditions of Sale (Germany)

  Sidor: 4
  Filstorlek: 181 KB
 • General Terms and Conditions of Purchase (Germany)

  Sidor: 3
  Filstorlek: 149 KB
 • General Terms and Conditions for Maintenance Contracts (Germany)

  Sidor: 3
  Filstorlek: 146 KB
 • General Terms and Conditions for Repair Contracts (Germany)

  Sidor: 3
  Filstorlek: 116 KB
 • General Terms and Conditions of the ZEISS Learning Platform

  Sidor: 103
  Filstorlek: 1 MB
 • Code of Conduct EN

  Sidor: 40
  Filstorlek: 2 MB
 • Information for ZEISS suppliers

  Sidor: 12
  Filstorlek: 723 KB