Carl Zeiss AB

Licensavtal för slutanvändare för ZEISS enhetsprogramvara

1 Definitioner och tillämpning
1.1 Du (kallas hädanefter “Licensinnehavaren”) har köpt en viss enhet (“ZEISS-enhet”), antingen från Carl Zeiss AG (“ZEISS”) eller från någon av dess filialer eller auktoriserade återförsäljare, eller från en annan tredje part. Denna ZEISS-enhet har inbyggd programvara som ägs resp. är licensierad av ZEISS (“ZEISS enhetsprogramvara”).

1.2 Användning av ZEISS enhetsprogramvara omfattas av detta föreliggande Licensavtal för slutanvändare för ZEISS enhetsprogramvara (“EULA”).

1.3 Detta licensavtal för slutanvändare ska inte tillämpas på tredjepartsprogramvara, inklusive programvara som är känd som fri programvara och öppen källkod (FOSS). Sådan tredjepartsprogramvara omfattas av tillämpliga licensvillkor från respektive tredje part. ZEISS och Licensinnehavaren är överens om att ZEISS uttryckligen är undantagna från alla typer av garantier eller förpliktelser förbundna med sådan tredjepartsprogramvara, såvida inga andra överenskommelser har ingåtts mellan ZEISS och Licensinnehavaren.

2 Omfattningen av detta Licensavtal för slutanvändare; separat överenskommelser för ZEISS-enheter
2.1 Detta Licensavtal för slutanvändare framlägger de begränsade rättigheter som ZEISS beviljar Licensinnehavaren med avseende på ZEISS enhetsprogramvara.

2.2 Om Licensinnehavaren förvärvar en ZEISS-enhet direkt av ZEISS, antingen mot ersättning eller kostnadsfritt, gäller följande:
Licensinnehavarens förvärv av respektive ZEISS-enhet och inbyggd ZEISS enhetsprogramvara, samt alla relaterade rättigheter och skyldigheter för ZEISS å ena sidan och kunden (= Licensinnehavaren) å andra sidan, inklusive alla ärenden utan begränsning relaterade till leverans, prestanda, kvalitet och prissättning, ska styras slutgiltigt av villkoren i respektive kontrakt mellan ZEISS och kunden.

2.3 Om Licensinnehavaren inte förvärvar en ZEISS-enhet direkt av ZEISS utan från en filial eller annan tredje part gäller följande:

Licensinnehavarens förvärv av ZEISS-enheten och/eller ZEISS enhetsprogramvara, samt alla relaterade rättigheter och skyldigheter för ZEISS å ena sidan och kunden (= Licensinnehavaren) å andra sidan, inklusive alla ärenden utan begränsning relaterade till leverans, prestanda, kvalitet och prissättning, ska styras slutgiltigt av ett separat köpeavtal som slutits mellan Licensinnehavaren och respektive tredje part. Licensinnehavaren ska inte ha rätt till några anspråk mot ZEISS i samband med tillhandahållandet av ZEISS-enheten och/eller ZEISS enhetsprogramvara inklusive alla avtalsanspråk utan begränsning till följd av defekt, fel eller bristande prestanda. Alla sådana anspråk, i förekommande fall, ska av Licensinnehavaren göras gällande gentemot respektive tredje part som Licensinnehavaren har förvärvat respektive ZEISS-enhet av. Trots det som nämnts i det föregående beviljar ZEISS Licensinnehavaren användarrättigheterna avseende ZEISS enhetsprogramvara i enlighet med bestämmelserna i detta licensavtal för slutanvändare.

3 Immateriell äganderätt
3.1 Med förbehåll för de begränsade rättigheter som uttryckligen beviljas i detta Licensavtal för slutanvändare förbehåller sig ZEISS alla rättigheter till, titlar för och intressen i och för ZEISS enhetsprogramvara, inklusive alla därtill relaterade immateriella rättigheter (enligt definition nedan). Inga rättigheter beviljas Licensinnehavaren nedan annat än vad som uttryckligen anges häri.

3.2 I detta Licensavtal för slutanvändare avses med “Immateriella rättigheter” alla immateriella rättigheter eller andra (materiella) rättigheter globalt, i alla media, i sin nuvarande eller framtida form, för alla versioner och delar, på alla språk, och för sådana rättigheters fulla varaktighet, som uppkommer lagstadgat eller till följd av rättspraxis, avtal eller på annat sätt, och oavsett registrerade eller registrerbara, inklusive (a) rättigheter till alla uppfinningar, upptäckter, bruksmodeller, patent, nyutfärdade och omprövade patent, eller sökta patent (varhelst de lämnats in och var de än utfärdats, inklusive fortsättningar, delvis fortsättningar, ersättningar och divisioner av sådana ansökningar och alla prioritetsrättigheter till följd av sådana ansökningar) i sin nuvarande eller framtida form, utfärdade eller förvärvade; (b) rättigheter associerade till verk med upphovsmannaskap, inklusive databasrättigheter, upphovsrätt, moraliska rättigheter, ansökningar om upphovsrätt och upphovsrättsregistreringar; (c) rättigheter till datorprogramvara och program, källkod eller affärsmetoder; (d) materialrättigheter; (e) rättigheter associerade till varumärken, servicemärken, handelsnamn, internetdomännamn, företagsnamn, logotyper, helhetsintryck av produkt och registreringsansökningar och registreringar härav; (f) rättigheter relaterade till skydd av affärshemligheter, know-how och/eller annan konfidentiell information; (g) designrättigheter, oavsett om dessa är registrerade eller oregistrerade; och (h) rättigheter motsvarande dem som omfattas av denna definition och varje/alla annan/andra äganderätt/-er relaterade till immateriell egendom.

4 Beviljande av rättigheter och begränsningar
4.1 Med förbehåll för att Licensinnehavaren uppfyller kraven i detta Licensavtal för slutanvändare beviljar ZEISS Licensinnehavaren en ej exklusiv, ej överlåtningsbar, ej vidarelicensierbar rätt att använda ZEISS enhetsprogramvara som är inbyggd i den förvärvade ZEISS-enheten i den utsträckning som det behövs för ändamålsenlig användning av en sådan ZEISS-enhet i enlighet med alla tillämpliga produktbeskrivningar. Licensinnehavaren får endast använda ZEISS enhetsprogramvara såsom inbyggd av ZEISS i ZEISS-enheten.

4.2 All annan användning, inklusive kopiering, distribution, försäljning, leasing, uthyrning eller tillgängliggörande av ZEISS enhetsprogramvara till/för allmänheten är strängt förbjuden. I synnerhet är det ej tillåtet för Licensinnehavaren att använda ZEISS enhetsprogramvara (i) på, eller i kombination med, annan maskinvara än respektive ZEISS-enhet, (ii) i kombination med någon annan programvara, eller (iii) som fristående programvara.

4.3 Licensinnehavaren får inte ändra, översätta, dekompilera eller demontera ZEISS enhetsprogramvara och/eller tillhörande dokumentation och information utan att skriftligt förhandsgodkännande från ZEISS, såvida inte och i den omfattning det är tillåtet enligt tvingande lagstiftning. Om licensinnehavaren har för avsikt att dekompilera ZEISS enhetsprogramvara i syfte att erhålla information som är nödvändig för att etablera interoperabilitet för ett självständigt skapat datorprogram med andra program ska Licensinnehavaren informera ZEISS skriftligen om sina avsikter, och ZEISS ska efter eget gottfinnande tillhandahålla nödvändig information inom rimlig tid.

4.4 Licensinnehavaren får inte ändra eller ta bort något meddelande om upphovsrätt och/eller upphovsmannaskap som kan hänföras till ZEISS enhetsprogramvara.

4.5 ZEISS förblir ägare till alla rättigheter till ZEISS enhetsprogramvara, även om Licensinnehavaren ändrar ZEISS enhetsprogramvara och/eller kombinerar det med Licensinnehavarens egna program eller program från tredje part, i strid med detta Licensavtal för slutanvändare. Om Licensinnehavaren eller annan tredje part på uppdrag av Licensinnehavaren på grund av tvingande lagstiftning ska anses äga rätten till ändringar eller länkar, beviljar Licensinnehavaren ZEISS användarrättigheter till dessa i största möjliga utsträckning, inklusive en utan begränsningar exklusiv, ständig, global, överförbar och vidarelicensierbar rätt utan begränsningar att använda, marknadsföra, kopiera, sprida och publicera dessa ändringar/länkar, och (om tillämpligt) ska Licensinnehavaren säkerställa att även relevant tredje part beviljar ZEISS dessa rättigheter.

5 Friskrivning
5.1 Om inget annat har överenskommits mellan ZEISS och Licensinnehavaren tillhandahålls ZEISS enhetsprogramvara “i befintligt skick”, och ZEISS lämnar inga garantier, vare sig explicit eller implicit med avseende på ZEISS enhetsprogramvara, inklusive men ej begränsat till säljbarhetsgarantier eller lämplighet för ett visst ändamål. ZEISS garanterar ej att ZEISS enhetsprogramvara möter Licensinnehavarens krav eller att ZEISS enhetsprogramvara är felfri. ZEISS lämnar inga garantier om icke-intrång.

5.2 Om inte ZEISS och Licensinnehavaren har enats om annat anger detta Licensavtal för slutanvändare ZEISS samtliga skyldigheter med avseende på ZEISS enhetsprogramvara.

6 Ansvarsbegränsning
6.1 ZEISS ska hållas ansvariga för skador (i) i den utsträckning som ZEISS ansvar ej kan begränsas eller exkluderas enligt tillämplig lagstiftning, i synnerhet tillämplig produktansvarslagstiftning; (ii) orsakade avsiktligen eller med grov oaktsamhet av ZEISS, dess juridiska ombud, anställda, ställföreträdande ombud eller underleverantörer; och (iii) på liv, kropp eller hälsa orsakade med uppsåt eller oaktsamhet av ZEISS, dess juridiska ombud, anställda, ställföreträdande ombud eller underleverantörer.

6.2 Såvida inte annat föreskrivs i avsnitt 6.1: (a) ska ZEISS under inga omständigheter hållas ansvariga för förlorad förtjänst, förlorade data, indirekta, synnerliga, oavsiktliga, påföljande eller andra skador som uppstår på grund av eller i samband med detta Licensavtal för slutanvändare eller i samband med användning av ZEISS enhetsprogramvara, oavsett om ett sådant anspråk grundar sig på brott mot garantin, avtalsbrott, åtalbar handling eller annan rättslig doktrin utan hänsyn tagen till orsaken till sådan förlust eller skada, och (b) ZEISS totalansvar för anspråk sprungna ur eller i samband med detta Licensavtal för slutanvändare begränsas till ett sammanlagt belopp om 1 000 EUR.

7 Dataskydd
Information om ZEISS behandling av persondata i samband med att ZEISS enhetsprogramvara tillhandahålls, finns i förekommande fall i ZEISS sekretesspolicy.

8 Tillämplig lagstiftning; exportkontroll
8.1 Licensinnehavaren har ansvar för att säkerställa att användningen av ZEISS enhetsprogramvara är kompatibel med alla rättsliga och regulatoriska krav som gäller för Licensinnehavaren.

8.2 Licensinnehavaren har informerats om att export eller återimport av ZEISS enhetsprogramvara, information och dokumentation omfattas av relevanta export- och importbestämmelser för Förbundsrepubliken Tyskland, Europeiska unionen och/eller USA.

9 Slutbestämmelser
9.1 Detta Licensavtal för slutanvändare och eventuella tvister som uppkommer på grund av eller relaterade till detta ska utan undantag regleras av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland exklusive dess lagvalsregler. FN-konventionens Lag om internationella köp (CISG) från 1980-04-11 samt tillhörande avtal ska ej tillämpas.

9.2 Eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med detta Licensavtal för slutanvändare ska uteslutande inges till domstol i Jena.

9.3 Om bestämmelserna i detta Licensavtal för slutanvändare är eller blir ogiltiga och/eller ogenomförbara i sin helhet eller delvis ska giltigheten för återstående bestämmelser i detta Licensavtal för slutanvändare förbli opåverkade.

Senast ändrat: September 2019