Rättsligt meddelande

Detta rättsliga meddelande gäller för denna hemsida och domäner. Det gäller inte för hemsidor och domäner för ZEISS-företag som, till exempel, har ytterligare rättslig information på grund av nationella lagar. Notera därför de rättsliga meddelandena på samtliga ZEISS-hemsidor du besöker eller program du använder.

I vissa fall innehåller ZEISS-hemsidor också länkar till tredje parts hemsidor, icke ZEISS-företag, där de här rättsliga meddelandena inte gäller.

Information som publiceras på ZEISS domäner kan innehålla referenser till produkter och tjänster som inte har offentliggjorts eller tillgängliggjorts i ditt land. Sådan information innebär inte att ZEISS avser erbjuda dessa produkter eller tjänster i ditt land vid en senare tidpunkt. Vid behov kan du kontakta vår regionala försäljningsorganisation som gärna ger dig information om dessa produkters och tjänsters tillgänglighet. Presentationen av produkterna och tjänsterna på vår webbsida utgör inte ett bindande säljerbjudande.

Om programvara är tillgänglig för gratis nedladdning avsäger sig ZEISS allt ansvar för skador som kan uppkomma i samband med nedladdning eller användning av programvaran. Nedladdningen och användningen av programvaran utförs uteslutande på användarens egen risk och utan ansvar eller garanti, utom i det fall det har skett avsiktligen eller med grov oaktsamhet från ZEISS sida.

På flera ställen nämner vi och delger länkar till tredje parts hemsidor. Vi gör detta endast om vi är fullständigt övertygade om seriositeten hos den berörda leverantören. ZEISS är emellertid inte ansvariga för dataskyddsbestämmelser eller innehåll på dessa webbsidor och tar inget ansvar i det hänseendet.

ZEISS innehar och förbehåller sig alla rättigheter till innehållet och layouten på sina webbsidor. Den immateriella egendomen som våra webbsidor och våra varumärken innehåller är skyddad. Texten, bilderna och grafiken på våra webbsidor och deras layout etc. samt animeringar och programvara omfattas av upphovsrättlagstiftningen och annan skyddande lagstiftning. Reproduktion, återgivning eller uppspelning av hela eller delar därav är förbjuden såvida inte skriftligt tillstånd har erhållits på förhand. Denna webbsida beviljar ingen licens för användning av immateriell egendom. ZEISS förbehåller sig rätten att ändra, avskaffa eller stänga webbsidor när som helst och utan föregående meddelande.

Trots noggrann sammanställning av innehållet på vår webbsida tar vi inget ansvar för att det är korrekt, exakt, komplett, ej heller för oavbruten tillgång till det. I den utsträckning det är rättsligt tillåtet enligt lag tar vi inget ansvar för direkta eller indirekta skador, inklusive förtjänstbortfall som uppkommer till följd av användningen av vår webbsida eller i anslutning till information som tillgängliggjorts på vår webbsida. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller göra tillägg till den information som tillhandahålls, och att göra detta när som helst.


© Carl Zeiss AG - Senast ändrad: April 2016