Meddelande om skydd av personuppgifter och rättsligt meddelande

Tillämpningsområde

Denna förklaring om skydd av personuppgifter och detta rättsliga meddelande avser denna webbplats och tillhörande domäner. De gäller även alla webbplatser och domäner som ägs av ZEISS såvida inte andra förklaringar om skydd av personuppgifter och rättsliga meddelande tillämpas för webbplatser och domäner för ZEISS-bolag med säte utanför Tyskland, t.ex. till följd av nationell lagstiftning eller förändrade meddelande om skydd av personuppgifter och rättsliga meddelanden. Notera därför att respektive förklaringar om skydd av personuppgifter och rättsliga meddelanden för alla ZEISS-webbplatser du besöker eller för program du använder.
I vissa fall innehåller ZEISS webbplatser även länkar till tredje parts webbplatser, d.v.s. företag som inte ingår i ZEISS-koncernen, för vilka dessa meddelanden om dataskydd och rättsliga meddelanden inte gäller.

Allmän standard för skydd av personuppgifter

ZEISS är en globalt verksam koncern som består av gränsöverskridande juridiskt oberoende företag, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system.

När du besöker webbplatsen kan data samlas in som i vissa fall är av personlig natur. I denna förklaring anger vi vilka personuppgifter som företagen inom ZEISS samlar in under ditt besök på våra webbplatser, samt hur vi hanterar dessa uppgifter.

Vi lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in under ditt besök på våra webbplatser behandlas helt i enlighet med gällande lagstiftning. Dessutom baseras vårt sätt att hantera personuppgifter på EU:s dataskyddsprinciper vilka möjliggör högsta möjliga grad av öppenhet, beaktande av rätten att välja, åtkomsträttigheter och överföring och laglig behandling av personuppgifter.

Alla företag inom ZEISS lyder under tillämpliga dataskyddslagar, vilket t. ex. innebär att ZEISS-företag och -filialer med säte i Tyskland ska följa tyska dataskyddslagen (BDSG). Dessutom specificeras hanteringen av personuppgifter i form av ett företagsdirektiv för samtliga företag inom ZEISS-koncernen. ZEISS företagsdirektiv syftar till att säkerställa att dina uppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämpliga lagar vid de ZEISS-företag som hanterar personuppgifter. Samtidigt har vi instruerat vår personal att alltid observera och följa våra dataskyddsregler i de fall där personlig information begärs på någon av våra webbplatser.

Insamling, behandling och överföring av personuppgifter

ZEISS vill ge dig så stor kontroll som möjligt över dina personuppgifter. I normalfallet kan du få åtkomst till ZEISS webbplatser utan att uppge någon personlig information.

Inom vissa delar av ZEISS webbplatser blir du dock ombedd att uppge personlig information för att göra det möjligt för oss att förbättra sidan och hålla kontakten med dig. All personlig information du skickar hanteras konfidentiellt och sparas och behandlas uteslutande i samband med affärsförbindelsen mellan dig och ZEISS.

Dina personuppgifter vidarebefordras inte, publiceras inte och görs inte på något annat sätt tillgängliga för tredje part i marknadsföringssyfte utan föregående medgivande från dig.
För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster kan din information dock i vissa fall överföras till tredje part som har till uppgift att behandla våra beställningar, t.ex. affärspartners eller leverantörer av IT-tjänster. Vid överföring av personlig information till dessa tredje parter begränsar vi oss till den information som är nödvändig för att tjänsten i fråga ska kunna utföras, och vi garanterar att överföringen sker i enlighet med nödvändig datasäkerhet. Företag inom ZEISS vidarebefordrar endast din personliga information till tredje part som har åtagit sig att följa dataskyddsbestämmelserna och att behandla dina uppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

Dessutom kan ZEISS vara tvungen att yppa information om dig och tillhörande uppgifter för att bemöta eventuella juridiska eller myndighetskrav. På samma sätt förbehåller vi oss rätten att använda din information som bevis eller försvar vid en juridisk tvist.

Vid eventuellt övertagande eller samgående med ett annat företag kan vi vara tvungna att yppa eller överföra dina uppgifter till en potentiell eller faktisk köpare. I ett sådant fall strävar ZEISS efter en så hög grad av dataskydd som möjligt och kommer att följa gällande lagstiftning.

Information om skydd av personuppgifter

ZEISS vet hur viktigt det är att behandla den information som du uppger till oss via internet på ett diskret sätt och att skydda den. Datasäkerhet på våra webbplatser är högsta prioritet för oss. Av denna anledning har vi lagt ner stor möda på att våra säkerhetsåtgärder på internet ska vara effektiva. Viktig datatrafik på ZEISS webbplatser sker därför krypterat. ZEISS strävar efter att kontinuerligt anpassa kodningstekniken till den tekniska utvecklingen för att garantera att de uppgifter du skickar via internet skyddas.

Vi använder olika typer av teknik för att exempelvis mäta en webbplats användning och effektivitet, för autentisering eller för att förenkla navigeringen på webbplatsen. En teknik vi använder är så kallade cookies. En cookie är ett dataelement som en webbsida skickar till din webbläsare. Cookien sparas i ditt system och innehåller information som identifierar ditt system.

Besökarnas IP-adresser registreras på våra webbplatser och används för att analysera felfunktioner, för att administrera webbsidan och för att inhämta demografisk information. Vidare använder vi IP-adresser och efter behov annan information, som du har gjort tillgänglig för oss på denna webbsida eller på annat sätt, för att ta reda på vilka av våra webbsidor som besöks och vilka ämnen som intresserar våra besökare.

De flesta webbläsare är som standard inställda på att acceptera cookies automatiskt. Du kan dock begränsa användningen av cookies i webbläsarens inställningar eller via funktionen "Inställningar för cookies på denna webbplats" som beskrivs nedan. Vi rekommenderar att du accepterar cookies eftersom du då kan använda våra webbsidors funktioner fullt ut. Om du inte accepterar cookies kan det hända att viktiga funktioner på webbsidorna inte fungerar.

Webbanalys

ZEISS använder sig av statistik- och utvärderingsprogrammet Google Analytics för att statistiskt utvärdera besök på ZEISS webbplatser. Datan är anonymiserad så att den inte kan hänföras till en viss person. Den sparade informationen används enbart för att sammanställa rapporter om användningen av webbsidan. Dessa rapporter hjälper oss att utvärdera och löpande förbättra erbjudandet på våra webbplatser.

Vi använder programvara för att skapa och löpande uppdatera användarprofilerna. För att göra detta använder vi cookies för att spåra användningen av webbplatsen. Okända besökare registreras som anonyma användare.

Ibland använder vi även Retargeting. Med Retargeting flaggas en webbplatsanvändare så att kundspecifik information sedan kan riktas till honom eller henne på andra webbplatser. Dessa uppgifter får inte kunna spåras till en viss person och kan när som helst deaktiveras i visningsinställningarna.

Google Analytics använder cookies som gör det möjligt att analysera din användning av webbsidan. I regel överförs den information som cookien inhämtar om din användning av denna webbsida till en Google-server i USA, där den lagras. Din IP-adress förkortas dock av Google om IP-anonymisering aktiveras på webbsidan. Detta gäller inom EU:s medlemsländer samt inom övriga länder i EES-området. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Vid avtal med denna webbplats operatör använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med webbside- och internetanvändning till webbsidans operatör. Google sammanslår inte den IP-adress som överförs från din webbläsare med annan data inom ramen för Google Analytics. Du kan förhindra att cookies lagras genom att ställa in detta i din webbläsare. Om du väljer detta bör du dock vara medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbsidan fullt ut. Dessutom kan du förhindra att Google inhämtar och behandlar den data som genereras av dessa cookies och som rör din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin-program som finns på följande länk  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Användning av sociala insticksprogram

Vissa av ZEISS webbplatser innehåller följande knappar:

SocialMediaIconslocked

Knapparna, om de förekommer på webbplatsen, ansluter inte till servrarna på Facebook, Google+ eller Twitter. För att anslutningen ska aktiveras och för att du ska kunna kommunicera med Facebook, Google+ och Twitter måste du först ge ditt godkännande genom att klicka på knapparna.

Om du redan är inloggad på ett socialt nätverk skickas rekommendationen utan att ett extra fönster öppnas. Då detta är en direkt överföring får vi ingen information om vilka uppgifter som har överförts. Det som överförs är det faktum att du har öppnat sidan i fråga. Om du samtidigt är inloggad på Facebook eller annan social medietjänst kommer denna information att hänföras till ditt konto och länkas därmed till dig som individ.

För mer information om hur dina personuppgifter används och sparas av Facebook, Google+ och Twitter, kontakta dessa sociala nätverkstjänster direkt. Du kan även blockera sociala insticksprogram med hjälp av tilläggsprogram i din webbläsare.

 

Juridiskt meddelande

Information som publiceras på ZEISS domäner kan innehålla referenser till produkter och tjänster som inte har lanserats eller gjorts tillgängliga i ditt land. Sådan information innebär inte att ZEISS har för avsikt att erbjuda dessa produkter eller tjänster i ditt land i framtiden. Vid behov kan du kontakta vår regionala försäljningsorganisation, som gärna ger dig mer information om tillgängligheten för dessa produkter och tjänster. Presentation av produkter och tjänster på vår webbsida utgör inget bindande försäljningserbjudande.

Om gratis nedladdning av programvara erbjuds övertar ZEISS inget ansvar för skador som uppkommer till följd av nedladdningen eller användningen av programvaran. Nedladdning och användning av programvaran görs uteslutande på användarens egen risk och utan ansvarsskyldighet och garanti förutom vid fall av uppsåt eller grov oaktsamhet från ZEISS sida.

På flera ställen finns information och länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Detta anger vi endast då vi är helt övertygade om att respektive leverantör är seriös. ZEISS övertar dock inget ansvar för dataskyddsbestämmelserna eller innehållet på dessa webbplatser och har inga skyldigheter i detta sammanhang. Dessa externa länkar är märkta med följande symbol:

 

ZEISS innehar och förbehåller sig rätten till innehåll och layout på sina webbplatser. De immateriella rättigheterna på våra webbplatser är skyddade, liksom som våra varumärken. Text, bilder och grafik på våra webbplatser och dessas layout och dylikt, samt animeringar och programvara, omfattas av upphovsrättslagar och annan skyddande lagstiftning. Reproduktion, återgivande eller uppspelning av innehållet helt eller delvis är inte tillåtet utan föregående skriftligt medgivande från oss. Webbplatsen utgör inte någon licens för användning av de immateriella rättigheterna. ZEISS förbehåller sig rätten att ändra, tillfälligt blockera eller stänga ner webbplatser när som helst utan föregående medgivande.

Trots en noggrann sammanställning av innehållet på vår webbplats övertar vi inget ansvar för att innehållet är korrekt, uppdaterat eller fullständigt eller för en avbrottsfri åtkomst till det. I den utsträckning lagen medger övertar vi inget ansvar för direkta eller indirekta skador inklusive utebliven vinst till följd av användningen av vår webbplats, eller i samband med den information som görs tillgänglig på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra befintlig information eller lägga till ny.

© Carl Zeiss AG – Senast ändrad: april 2016

På denna webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas av webbsidor på din dator. Cookies är mycket vanliga och används för att optimera visningen av webbsidorna och för att förbättra dem. Genom att använda våra sidor godkänner du användningen av cookies. mer