Back To Top

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter angående våra dataskyddsriktlinjer är du välkommen att kontakta oss på datap rivacy @zeiss .com.

Meddelande om skydd av personuppgifter och rättsligt meddelande

Tillämpningsområde

Denna förklaring om skydd av personuppgifter och detta rättsliga meddelande avser denna webbplats och tillhörande domäner. De gäller även alla webbplatser och domäner som ägs av ZEISS såvida inte andra förklaringar om skydd av personuppgifter och rättsliga meddelande tillämpas för webbplatser och domäner för ZEISS-bolag med säte utanför Tyskland, t.ex. till följd av nationell lagstiftning eller förändrade meddelande om skydd av personuppgifter och rättsliga meddelanden. Notera därför att respektive förklaringar om skydd av personuppgifter och rättsliga meddelanden för alla ZEISS-webbplatser du besöker eller för program du använder.

I vissa fall innehåller ZEISS webbplatser även länkar till tredje parts webbplatser, d.v.s. företag som inte ingår i ZEISS-koncernen, för vilka dessa meddelanden om dataskydd och rättsliga meddelanden inte gäller.

Allmän standard för skydd av personuppgifter

ZEISS är en globalt verksam koncern som består av gränsöverskridande juridiskt oberoende företag, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system.

När du besöker webbplatsen kan data samlas in som i vissa fall är av personlig natur. I denna förklaring anger vi vilka personuppgifter som företagen inom ZEISS samlar in under ditt besök på våra webbplatser, samt hur vi hanterar dessa uppgifter.

Vi lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in under ditt besök på vår webbplats behandlas helt i enlighet med gällande lagstiftning. Dessutom baseras vårt sätt att hantera personuppgifter på EU:s dataskyddsprinciper vilka möjliggör högsta möjliga grad av öppenhet, beaktande av rätten att välja, åtkomsträttigheter och överföring och laglig behandling av personuppgifter.

Alla företag inom ZEISS lyder under tillämpliga dataskyddslagar, vilket t. ex. innebär att ZEISS-företag och -filialer med säte i Tyskland ska följa tyska dataskyddslagen (BDSG). Dessutom regleras hanteringen av personuppgifter i form av ett företagsdirektiv för samtliga företag inom ZEISS-koncernen. ZEISS företagsdirektiv syftar till att säkerställa att dina uppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämpliga lagar vid de ZEISS-företag som hanterar personuppgifter. Samtidigt har vi instruerat vår personal att alltid observera och följa våra dataskyddsregler i de fall där personlig information begärs på någon av våra webbplatser.

Insamling, behandling och överföring av personuppgifter

ZEISS vill ge dig så stor kontroll som möjligt över dina personuppgifter. I normalfallet kan du besöka ZEISS webbplatser utan att behöva ange några personliga uppgifter.

Inom vissa delar av ZEISS webbplatser blir du dock ombedd att tillhandahålla personlig information för att göra det möjligt för oss att förbättra sidan och hålla kontakten med dig. All personlig information du skickar hanteras konfidentiellt och sparas och behandlas uteslutande i samband med affärsförbindelsen mellan dig och ZEISS.

Dina personuppgifter vidarebefordras inte, publiceras inte och görs inte på något annat sätt tillgängliga för tredje part i marknadsföringssyfte utan föregående medgivande från dig.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster kan din information dock i vissa fall överföras till tredje part som har till uppgift att behandla våra beställningar, t.ex. affärspartners eller leverantörer av IT-tjänster. Vid överföring av personlig information till dessa tredje parter begränsar vi oss till den information som är nödvändig för att tjänsten i fråga ska kunna utföras, och vi garanterar att överföringen sker i enlighet med nödvändig datasäkerhet. Företag inom ZEISS vidarebefordrar endast din personliga information till tredje part som har åtagit sig att följa dataskyddsbestämmelserna och att behandla dina uppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

Dessutom kan ZEISS vara tvungen att yppa information om dig och tillhörande uppgifter för att bemöta eventuella juridiska eller myndighetskrav. På samma sätt förbehåller vi oss rätten att använda din information som bevis eller försvar vid en juridisk tvist.

Vid eventuellt övertagande eller samgående med ett annat företag kan vi vara tvungna att yppa eller överföra dina uppgifter till en potentiell eller faktisk köpare. I ett sådant fall strävar ZEISS efter en så hög grad av dataskydd som möjligt och kommer att följa gällande lagstiftning.

Information om skydd av personuppgifter

ZEISS vet hur viktigt det är att skydda den information du överför till oss via internet och att hantera den diskret. Vi prioriterar datasäkerhet på våra webbplatser. Av denna anledning har vi lagt ner stor möda på att våra säkerhetsåtgärder på internet ska vara effektiva. ZEISS e-handelssidor använder exempelvis Secure Socket Layer-teknik (SSL) för kryptering. På webbsidor där du uppmanas att ange kommersiellt relevanta uppgifter, såsom ett kreditkortsnummer, skickas informationen kodad med SSL-teknik. ZEISS strävar efter att kontinuerligt anpassa kodningstekniken till den tekniska utvecklingen för att garantera att de uppgifter du skickar via internet skyddas.

ZEISS använder cookies enbart av tekniska skäl (t.ex. för autentisering) och för analysändamål. Cookies är små filer som temporärt lagras på din hårddisk. Informationen som lagras i cookies används till exempel för att förenkla navigationen, och kan i vissa fall bidra till att göra webbsidorna mer användarvänliga. De flesta webbläsare är som standard inställda på att acceptera cookies automatiskt. Du kan dock ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies inte accepteras, eller så att varningsmeddelanden visas om de cookies som tas emot.

IP-adresser inhämtas under besök på våra webbsidor. IP-adresser används för att analysera felfunktioner, för att administrera webbsidan och för att inhämta demografisk information. Vidare använder vi IP-adresser och efter behov annan information, som du har gjort tillgänglig för oss på denna webbsida eller på annat sätt, för att ta reda på vilka av våra webbsidor som besöks och vilka ämnen som intresserar våra besökare. Vi samlar endast in uppgifter anonymt och vi kopplar inte informationen till en registrerad användares profil utan användarens föregående medgivande.

Webbanalys

ZEISS använder sig av statistik- och utvärderingsprogrammen Urchin och Google Analytics för att statistiskt utvärdera besök på ZEISS webbsidor.

Datan som genereras genom användning av ZEISS webbsidor och sparas i serverns loggfiler analyseras med hjälp av Urchin. Datan är anonymiserad så att den inte kan hänföras till en viss person. Den sparade informationen används enbart för att sammanställa rapporter om användningen av webbsidan. Sådana rapporter hjälper oss att analysera och löpande förbättra erbjudandet på våra webbsidor.

Under webbanalysen med Urchin analyseras den data som har inhämtats endast med avseende på trender och statistik och raderas därefter.

Google Analytics använder cookies som gör det möjligt att analysera din användning av webbsidan. I regel överförs den information som cookien inhämtar om din användning av denna webbsida till en Google-server i USA, där den lagras. Din IP-adress förkortas dock av Google om IP-anonymisering aktiveras på webbsidan. Detta gäller inom EU:s medlemsländer samt inom övriga länder i EES-området. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Enligt avtal med denna webbplats operatör använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med webbside- och internetanvändning till webbsidans operatör. Google sammanslår inte den IP-adress som överförs från din webbläsare med annan data inom ramen för Google Analytics. Du kan förhindra att cookies lagras genom att ställa in detta i din webbläsare. Om du väljer detta bör du dock vara medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbsidan fullt ut. Dessutom kan du förhindra att Google inhämtar och behandlar den data som genereras av dessa cookies och som rör din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin-program som finns på följande länk
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Användning av sociala insticksprogram

Vissa av ZEISS webbplatser innehåller följande knappar:


Knapparna, om de förekommer på webbplatsen, ansluter inte till servrarna på Facebook, Google+ eller Twitter. För att anslutningen ska aktiveras och för att du ska kunna kommunicera med Facebook, Google+ och Twitter måste du först ge ditt godkännande genom att klicka på knapparna. De aktiverade knapparna känns igen på följande vis:

Klickar du en andra gång skickas din rekommendation. Om du redan är inloggad på ett socialt nätverk skickas rekommendationen utan att ett extra fönster öppnas. Då detta är en direkt överföring får vi ingen information om vilka uppgifter som har överförts. Det som överförs är det faktum att du har öppnat sidan i fråga. Om du samtidigt är inloggad på Facebook eller liknande kommer denna information att överföras till ditt konto och länkas därmed till dig som individ.

För mer information om hur dina personuppgifter används och sparas av Facebook, Google+ och Twitter, kontakta dessa sociala nätverkstjänster direkt. Du kan även blockera sociala insticksprogram med hjälp av tilläggsprogram i din webbläsare.

Juridiskt meddelande

Information som publiceras på ZEISS domäner kan innehålla referenser till produkter och tjänster som inte har lanserats eller gjorts tillgängliga i ditt land. Sådan information innebär inte att ZEISS har för avsikt att erbjuda dessa produkter eller tjänster i ditt land i framtiden. Vid behov kan du kontakta vår regionala försäljningsorganisation, som gärna ger dig mer information om tillgängligheten för dessa produkter och tjänster. Presentation av produkter och tjänster på vår webbsida utgör inget bindande försäljningserbjudande.

Om gratis nedladdning av programvara erbjuds övertar ZEISS inget ansvar för skador som uppkommer till följd av nedladdningen eller användningen av programvaran. Nedladdning och användning av programvaran görs uteslutande på användarens egen risk och utan ansvarsskyldighet och garanti förutom vid fall av uppsåt eller grov oaktsamhet från ZEISS sida.

I vissa områden av vår webbplats tillhandahåller vi information om och länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Detta anger vi endast då vi är helt övertygade om att respektive leverantör är seriös. ZEISS övertar dock inget ansvar för dataskyddsbestämmelserna eller innehållet på dessa webbplatser och har inga skyldigheter i detta sammanhang. Dessa externa länkar är märkta med följande symbol:

 

ZEISS innehar och förbehåller sig rätten till innehåll och layout på sina webbplatser. De immateriella rättigheterna på våra webbplatser är skyddade, precis som våra varumärken. Text, bilder och grafik på våra webbplatser och dessas layout och dylikt, samt animeringar och programvara, omfattas av upphovsrättslagar och andra juridiska bestämmelser. Reproduktion eller överföring av innehållet helt eller delvis är inte tillåtet utan föregående skriftligt medgivande från oss. Webbplatsen utgör inte någon licens för användning av de immateriella rättigheterna. ZEISS förbehåller sig rätten att ändra, tillfälligt blockera eller stänga ner webbplatser när som helst utan föregående medgivande.

Trots en noggrann sammanställning av innehållet på vår webbplats övertar vi inget ansvar för att innehållet är korrekt, uppdaterat eller fullständigt eller för en avbrottsfri åtkomst till det. I den utsträckning lagen medger övertar vi inget ansvar för direkta eller indirekta skador inklusive utebliven vinst till följd av användningen av vår webbplats, eller i samband med den information som görs tillgänglig på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra befintlig information eller lägga till ny.

 

© Carl Zeiss AG – Senast ändrad: Maj 2014

På denna webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas av webbsidor på din dator. Cookies är mycket vanliga och används för att optimera visningen av webbsidorna och för att förbättra dem. Genom att använda våra sidor godkänner du användningen av cookies. mer

OK